Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

ŞERİAT

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » ŞERİAT

 

İnsanları diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerin başında, duygularını ve düşüncelerini ifade edebilme kabiliyeti gelir. Genellikle “anlaşma maksadıyla kullanılan işaretler ve sesler sistemi” şeklinde tarif edilen dil, önemli bir vasıtadır. Türkiye’de; son bir asır içerisinde birçok alanda değişiklikler olmuştur. Devletin şekli, kanunları, yazısı ve hatta adı değişmiştir. Değişmeyen husus şudur: “Batı hayranları, ısrarla şeriat düşmanlığını resmî ideoloji hâline getirmeye çalışmışlardır” ve bunda muvaffak oldukları sâbittir. Bilindiği gibi; “Kurulu bir düzenin, kanunlarla yasakladığı fiillere suç denilir” tarifi yaygındır. Bu noktada “Şeriatçı olmak suç mudur?” suali zihnimize takılabilir. Dolayısıyla önce; “Şeriat nedir?” sualine verilecek cevapta anlaşmak mecburiyetindeyiz.

Arapça olan şeriat kelimesi; Şe-Ra-A fülinden gelir. Lûgatta; insanı bir ırmağa, bir su kaynağına götüren yol mânâsınadır.Bu fiilin masdarı olan şeriat “geniş su yolu” demektir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “(Ey Peygamber!) Onlara denizin yakınındaki o kasabayı (onun hâlini ve ahalisinin başına gelenleri) sor. Hani onlar cumartesi gününün hürmetini ihlal ederek haddi aşmışlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar akın akın (şürre’an) meydana çıkarak yanlarına geliyorlardı. Diğer günler ise gelmiyorlardı. İşte biz itaatten çık’ makta olduklarından dolayı kendilerini böylece imtihan ediyorduk.”2 hükmü beyan buyurulmuştur. Burada “şürre’an” su yolu , mânâsınadır. Elbette her suyun yolu olduğu gibi, kaynaklandığı bir pınarı da vardır. İşte suyun çıktığı yere “minhac”, takip ettiği yola da şeriat denilir.

İnsan ve toplum hayatını düzene koyan kuralların, hem bir çıkış kaynağı (esbab-ı mucibesi), hem kaynaktan sonra takip ettiği bir yolu (usûlü) vardır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de: Her ümmet için bir minhac ve şeriat tayin edildiği, sarih olarak beyan edilmiştir.3 İslâm tarihçileri; Hz. Âdem (as)’dan günümüze kadar devam eden mücadeleyi el-milel ve’n-nihal temeline dayanarak izah etmişlerdir. el-Milel vahye dayanan ve Allahû Teâla (cc)’nın tayin ettiği şeriatı esas alan ve akıllarının tayin ettiği şeriata tâbi olan cemiyetlerin tarihini konu almaktadır. elMilel ve’n-nihal terkibini Türkçe’de şu şekilde ifade etmemiz mümkündür: “Vahye dayanan dinlerin ve akla dayanan ideolojilerin tarihi.” Kısaca; dinlerin ve ideolojilerin tarihi de diyebiliriz.

Bir toplumun bütün ferdleri bağlayan kurallara (kanunların tamamına) şeriat denilir. Kuvvetin esas alındığı ve güçlülerin daima haklı olduğu “Orman Kanunu” deyimi, Arapça’da ,reriatü’ l-ğaab olarak ifadesini bulmuştur 4

İslâm’a karşı savaş açan Mekke müşriklerinin; Dârû’nNedve’de toplanarak, bütün ferdleri bağlayıcı kanunlar çıkardıkları malûmdur. Bu kanunların tamamına “Bâtıl Şeriat” demek mümkündür. Nitekim Kur’ân-ı Kerım’de: “Yoksa onların (Mekke müşriklerinin) Allah’ın izin vermediği şeyleri (o fâsid) dinlerinden kendilerine şeriat yapan ortakları mı var? Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı aralarında mutlaka (dünyada icra) edilmiş (işleri bitirilmiş)ti bile. Şüphesiz ki o zâlimlerin hakkı çetin bir azaptır.”5 hükmü beyan buyurulmuştur. Dikkat edilirse, Dâru’n-Nedve’de kararlaştırılan ve Mekke’de yaşayan insanların tamamına uygulanan kanunlar da “Batıl dinden çıkarılan bir şeriat” olarak isimlendirilmiştir. Dolayısıyla her toplumun (ister hak, ister bâtıl) bir şeriatı vardır. Mustafa Kemal Nutuk isimli eserinde: “şeriat demek; kanun demektir, nizam demektir” cümlesini bu mânâda kullanmıştır. Kendisi Osmanlı döneminin eğitim müesseselerinde yetiştiği için meseleye vâkıftır. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür: İnsan için iki yol vardır. Ya şeriatçı (kanun ve nizamdan yana) olacaktır, ya anarşist!.. Bu mânâda her laik devlet; vahyi esas almayan ve akla dayanan bir şeriat peşindedir.

Şurası muhakkaktır ki, bir müslüman; Allahû Teâla (cc)’nın kitabına ve Resûl-i Ekrem (sav)’in sünnetine, kayıtsız ve şartsız teslim olmuştur. Esasen “müslüman” kelimesi, teslim olan mânâsınadır. Her peygamberin görevleri vardır. Şimdi Kur’ân-ı Kerimde, Resûl-l Ekrem (sav)’e verilen görevleri ana hatlarıyla izaha gayret edelim.

Birincisi: Allahû Teâla (cc)nın emirlerini tebliğ etmektir. Peygamberler Allahû Teâla (cc)’nın emir ve nehiylerini, insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin tebliğe memurdurlar. Nitekim bir âyet-i kerime’de: “Ey Peygamber!.. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan (Allah’ın) elçiliğini edâ ve ifâ etmiş olmazsın. Allah seni insanlardan koruyacaktır”(6). buyurulmuştur. Peygamberlerin vahye ihanet etmeleri veya gizlemeleri asla düşünülemez. Zira murakebe altmdadırlar. Resûl-i Ekrem (sav): “Allah’ın emretmiş olduğu hiçbir şey yoktur ki, size emretmiş olmayayım. Allah’ın sakındırdığı (nehyettiği) hiçbir şey yoktur ki, sizi ondan menetmiş olmayayım.” diyerek, görevini hakkı ile edâ ettiğini belirtmiştir.

İkincisi: Şeriata tâbi olmak ve tâviz vermemektir. Bütün peygamberler, bir şeriati tebliğ etmişlerdir. Resûl-i Ekrem (sav)’in kendisine tebliğ edilen şeriata uymaması veya muhayyer olması düşünülemez. Nitekim bir âyet-i kerimede: “Sonra seni de bir emr (hususunda) bu şeriatin üstüne me’mur kıldık. O halde sen ona (şeriata) tâbi ol!.. Bilmezlerin hevâ (ve heveslerine) sakın uyma!..”(8) hükmü beyan buyurulmuştur. Esasen şeriata tâbi olmak şeriattan taviz vermemek sadece peygamberlerin görevi değil, aynı zamanda o peygambere tâbi olan bütün insanların görevidir.

Üçüncüsü: İnsanlar arasında şeriatla hükmetmektir. Bütün peygamberler insanlara Allahû Teâla (cc)’ya ibadet ediniz!… Tâgût’a kulluk etmekten kaçınınız diye, tebliğatta bulunmuşlardır. Resûl-i Ekrem (sav) insanlar arasında, İslâm şeriatının nasıl tatbik edileceğini, bizzat tatbik ederek göstermiştir. Nitekim bir âyet-i kerimede: “Allah’ın indirdikleriyle (insanlar arasında) hüküm et!.. Onların keyiflerine uyma. Allah’ın sana indirdiği (hükümlerin) bir kısmından seni sapıtacaklar diye kaçm onlardan. Eğer onlar (indirilen hükümleri kabul etmekten) yüz çevirirlerse bil ki Allah günahlarının biri (veya sadece yüz çevirmeleri) sebebiyle kendilerini mutlaka musibete uğratmak i. İnsanların birçoğu muhakkak ki, Allah’ın emrinden dışarı çıkanlardır. Onlar hâlâ cahiliyet devrinin (o kötü) hükmünü mü arzu ediyorlar. şüphesiz (salih) bir kanaate (yakine) sahip bir kavm indinde, hükmü Allah’dan daha güzel kim olabilir?” hükmü beyan buyurulmuştur.

Dikkat edilirse üç önemli görev, hep emir sigasıyla verilmiştir. Şeriata tâbi olma hususunda muhayyerlik yoktur. Peygambere vâris olan ûlemanın bu üç önemli görev hususunda titizlik göstermesi zarurîdir.

Herhangi bir şeriata tâbi olma suç ilân edilirse, din ve vicdan hürriyetinden söz edilemez. Kaldı ki sadece müslümanlar değil; TC vatandaşı olan yahudiler ve hıristiyanlar da bir şeriata tâbi olmuşlardır. Keyiflerini kanun haline getirmek isteyen yobazlar; tâgûtlarını memnun etmek için, İslâm düşmanlığını “Şeriatçıların başı ezilmelidir” sloganıyla sürdürmektedirler. Halbuki kendileri de bâtıl bir şeriatın emrindedirler. Tıpkı Mekke müşrikleri gibi; cahiliyye gayretine kapılmış ve müslümanlara işkence etmeyi marifet zannetmişlerdir. Bu hususu açıkça ifade etmekte fayda vardır.

 

KAYNAKLAR

(1) Geniş bilgi için bkz. Râgıb el-Isfahanî, el-Müfredatfi Garibi’I-Kur’ân, İstanbul 1986, Kahraman Yay., sh. 379-380.

(2) A’râf sûresi:163.

(3) Mecmualû’t-Tefasir, İstanbul 1979, Çağrı Yay., c. II, sh. 296-297 (Mâide sûresi: 48.nci âyetin tefsiri).

(4) Osman Zeki Soyyiğit, Şeriat Kavgası, İstanbul 1987, sh.19 vd.

(5) Şûara sûresi: 21.

(6) Maide sûresi: 67(Tebliğle ilgili olarak bkz.: ÂI-i İmran sûresi:110; Ra’d sûresi: 40; Nahl sûresi: 82).

(7) İmam-ı Şafii, er-Risale, Kahire,1972,(2. bsm.), sh.87, Madde: 286.

(8) Casiye sûresi: 18,(Şu âyetlerde vahye uyması emredilmiştir: En’am sûresi:106; Ahzab sûresi: 2,45).

(9) Mâide sûresi: 49-50.

 

KİTAP ADI: Kelimeler Kavramlar
YAZARI: Yusuf KERİMOĞLU
Satın Almak İçin Tıklayınız

İlgili Terimler :
18 Ağustos 2015 tarihinde eklenmiş ve 1.485 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar