Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

KUR’ÂN-I KERÎM

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » K » KUR’ÂN-I KERÎM

Kur’ân kelimesinin kökü ve mânâsı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. İslâm ûleması, bu kelimenin hemzeli veya hemzesiz oluşu bakımından iki ayrı grupta toplanmıştır. Hemzesiz olduğunu esas alanlar; Kur’ân, karine kelimesinin çoğulu olan el-karain den türemiştir. Zira “O’nun âyetlerinden bazısı, bazısına benzer” iddiasındadırlar. Kur’ân kelimesinin hemzeli olduğunu iddia edenler; “Kur’ân kelimesi fuğlan veznindedir ve hemzelidir. Toplama mânâsına gelen karae kelimesinden türemiştir” tezini ileri sürerler(1).

Istılâhta genel olarak: “Allah tarafından, Cebrail vasıtasıyla Resûl-i Ekrem (sav)’e indirilmiş olan ve peygamberimizden bize tevatüren nakledilen bir nazmdır”2 tarifi uygun bulunmuştur.

Bunun dışında “Müslümanların mukaddes kitabı olup, Resûl-i Ekrem (sav)’e gelen vahiyleri ihtiva eder”3 ve “Allahû Teâla (cc) tarafından, Resûl-i Ekrem (sav)’e vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş, tilâvetiyle taabbüd olunan mu’ciz kelâmdır”4 şeklindeki tariflere de rastlamak mümkündür.

Kur’ân-ı Kerim’in mucize olduğu hususunda hiçbir ihtilâf yoktur.

Ebû Mansur Muhammed el-Matûridî (rh.a)’ye göre: “Kur’ân-ı Kerîm’in îcaz yönü belâgatının kemâle ulaşmasıdır. Eğer bu îcaz, belâgat yönünden başka şeylerde olsaydı, benzerini getirmek için uğraşan Arapları, başka yönleriyle de âciz bırakması gerekirdi. Gaybtan haber vermesi, tenakûzdan hâli olması ister dünyevî, ister uhrevi olsun bütün mesalihi ihtiva etmesi gibi yönlerde. Bu zikredilen haller sadece Kur’ân a mahsus olmayıp, diğer bütün ilâhi kitaplarda da mevcuttur.”5

Kur’ân-ı Kerim, İslâm fıkhında her yönden mutlak asıldır.6 İmam-ı Kurtubî, “Kur’ân-ı Kerîm’in îcazlarından birisi de ilimdir. Helâl, haram vesair hükümlerle, insanlığı ayakta tutan, ailevî ve beşeri münasebetleri düzene koyan ve saadeti hazırlayan bir ilim” diyerek bu konuya açıklık getirmiştir (7) Kur’ân-ı Kerim’den olduğu sabit olan bir harfi, bir kelimeyi veya bir âyeti inkâr edenin küfrü üzerinde ittifak vardır.g Dolayısıyla hiçbir ideoloji gösterilemez ki, temelde küfre dayanmasın.

 

KAYNAKLAR

(1) Doç.Dr. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, Ank. 1971, sh. 31 vd.

(2) Molla Hüsrev, Mir’at el-Usûl fi Şerhi’l Mirkat el Vüsûl, İst.1307, c. I, sh. 33.

(3) İslâm Ansiklopedisi, İst. 1977, c. VI, sh. 995, (“Kur’ân” mad.)

(4) Doç.Dr. İsmail Cerrahoğlu, a.g.e., sh. 34.

(5) Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Kafiyeci, Kitabu’t Taysir fi Kavaidi İlmi’t Tefsir Ank.1974, sh. 56-57.

(6) Abdülaziz el-Buhari, Keşfü’l Esrar, İst.1308, c.I, sh. 19.

(7) İmam-ı Kurtubi, el-Camü li Ahkâmû’l Kur’ân, Kahire:1976, c. I, sh. 75.

(8) Şeyh Nizamüddin ve Bir Heyet, el-Feteva-i Hindiyye, Beyrut:1400, c. II, sh. 266 vd.

 

KİTAP ADI: Kelimeler Kavramlar
YAZARI: Yusuf KERİMOĞLU
Satın Almak İçin Tıklayınız

İlgili Terimler :
18 Ağustos 2015 tarihinde eklenmiş ve 1.256 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar