Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 31 Kategoride 211 İçerik Bulunuyor.

İLÂH

Ana Sayfa » Kaynak Eserler » I-İ » İLÂH

 

Resûl-i Ekrem (sav): “İnsanlar Lâ ilâhe illâllah deyinceye kadar (onlarla) cihada memur oldum. Şimdi her kim `Allah’dan başka ilâh yoktur’ (Lâ İlâhe İllâllah) derse, canını ve malını benden korumuş olur. Ancak hakkı ile olursa (yani kalben tasdik ederek söylerse) ne alâ!. Aksî durumda da hesabı Allahû Teâla (cc)’ya kalmıştır.”ı buyurduğu bilinmektedir. İmam-ı Muhammed (rh.a) bu hadis-i şerifi zikrettikten sonra: “Netice olarak bir kimse malûm olan şirk itikadının hilâfı olan tevhidi ikrar ettiği zaman, İslâm’a girişine hükmolunur. Çünkü gerçek itikadını (kalbî durumunu) tesbit etme imkânımız yoktur. Neyi ikrar ettiğini duyarsak, o inançta olduğuna hükmederiz. demiştir. Bir kimsenin, lâ İlâhe illâllah demesi; dünyevî ve ûhrevî, bir çok hükmü beraberinde getirir. Dolayısıyla mükellefin bu ikrarı ile “neleri reddettiğini” iyi bilmesi gerekir. Bu sebeple İlâh kavramı oldukça önemlidir.

İlâh kelimesi E-Le-He veya E-Li-He fiilinden gelir. Lûgatta; kulluk etmek, tutkun ve düşkün olmak, şaşırıp kalmak, ısınmak, yönelmek ve alışmak gibi mânâlara gelir. Râğıb el Isfahanî: “Allah ismi celâlinin aslı ilâhtır. Başındaki hemze hazf edilip, önüne elif lâm getirilerek şânı yüce Rabbimizin ismi olmuştur. Bununla beraber ilâh kelimesini insanlar, ibadet ettikleri her şeyin ismi yapmışlardır. Güneşe ilâhe adını vermişlerdir. Çünkü onu (güneşi) mabûd edinmişlerdi.”3 diyerek meseleyi izaha gayret etmiştir. İslâm âlimlerinin büyük ekseriyetine göre; lâfza-i celâl türetilmiş olmayan (gayrimüştak, gayrimenkûl ve mürtecel) bir isimdir. Yani, bu kelime ilk defa hakiki mabûdun özel ismi olarak ortaya konulmuştur. Allahû Teâla (cc)’nın zâtı; bütün isim, fül ve sıfatlardan önce gelir.4

Cahiliyye döneminde; gerek hiçbir kitabı olmayan Mekke müşrikleri, gerek yahudiler ve hıristiyanlar, Allahû Teâla (cc)’ya inandıkları iddiasındadırlar. Ancak Allahû Teâla (cc)’ya, kız veya oğul nisbet ederek küfre düşmüşlerdir. Zira doğma ve doğurma, bu âlemdeki bazı canlıların vasıflarıdır. Doğan ve doğuran bütün canlılar ölümlüdür. Kur’ân-ı Kerim’de bütün bu iddialar çürütülmüştür Nitekim: “Allah hiçbir evlât edinmemiştir. O’na ortak hiçbir ilâh da yoktur. (Öyle olsaydı) Bu takdirde elbette her ilâh kendi yarattığını (sürükler) götürür ve elbette kimi kiminin üstüne çıkıp (galebe edip) yükselirdi. Allahû Teâla (cc) onların bütün vasf (u isnad) ettiklerinden münezzehtir.”5 hükmü beyan buyurulmuştur. Şurası muhakkaktır ki, Allahû Teâla (cc), yarattığı şeylerden hiçbirine benzemez. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Şimdi konunun daha iyi kavranabilmesi için, Mekke’ye putperestliğin nasıl girdiğini izah edelim: Arabistan ve özellikle Mekke’ye putperestlik, Huzaa kabilesinin (Benî Hârise kolunun) lideri olan Amr b. Luhay tarafından sokulmuştur  Amr b. Luhay tutulduğu bir hastalığın tedavisi için Suriye’nin Belka adı verilen bölgesine gitmiş ve orada bulunan sıcak su kaplıcalarında tedavi olmuştur. Bu sırada, orada mûkim olan kimselerin, putlara taptığını görür. Neden böyle yaptıklarını sorduğunda: “Bunlar ibadet ettiğimiz ilâhlardır. Onlardan yağmur isteriz, yağdırırlar. Yardım isteriz imdadımıza koşarlar.” cevabını almıştır. Bunun üzerine, kendisine bir adet put verilmesini rica etmiş ve oradan aldığı “Hübel” isimli putu Mekke’ ye getirmiştir. Daha Sonra insanları bu puta ibadet etmeye çağırmıştır  İmam Fahrüddin-i Razi, hadiseyi bu şekilde naklederken; Amr b. Luhay’ın o dönemde Mekke’nin yöneticisi olduğunu hassaten belirtmektedir. Ayrıca “tarihçilere göre bu olay Kral Sabur Zü’1 Ektaf zamanının başlarına tesadüf eder”s diyerek, Hübel’in Mekke’ye (yaklaşık olarak) miladî 310 senesinde geldiğine işaret etmektedir.

Mekke müşriklerinin; hem Allahû Teâla (cc)’ya, hem ilâhlara (putlara) inandıkları kat’i nasslarla sabittir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de “Gözünü aç!. Hâlis din Allah’ındır. O’nu bırakıp da kendilerine bir takım dostlar (putlar, ilâhlar) edinenler (derler ki): `Biz bunlara ancak bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.’ Şüphe yok ki Allah onlar arasında ihtilâf edegeldikleri şeyler hakkında hükmünü verecektir…”9 Buyurulmuştur. Dikkat edilirse müşrikler; putlarda ilâhi bir gücün olduğunu ve kendilerini Allah’a yaklaştıracağını esas almaktadırlar. Adiy b. Hatem; Fals putu sahasına getirilen ve putun mülkiyetine geçtiğine inanılan bir devenin tekrar geri alındığına şahit olmuştur. Deveyi gsri olan Mâlik b. Kulsum’un put tarafından çarpılacağına, başına bir felâket geleceğine inanmıştır. Aradan epey zaman geçer. Mâlik’e hiç bir felâket gelmediğini görünce, putlara olan inancı sarsılır. Önce hıristiyan olur. Daha sonra Resûl-i Ekrem (sav)’in tebliğini kabul ederek müslüman olur.”1o Müşrikler puta taş olarak değil, içinde var olduğuna inandıkları ilâhî güçten istifade için tapıyorlardı. Dolayısıyla Lâ ilâhe illâllah (Allah’dan başka ilah yoktur) demek, onlara ağır gelmiştir. Çünkü manevî güç sahibi olduğuna inandıkları putlarını, en az Allahû Teâla’yı (cc) sevdikleri kadar seviyorlardı. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de “Bazı insanlar, Allah’dan başka O’na şerikler (ortaklar) koşarlar ve Allah’ı sever gibi onları severler”11 hükmü beyan buyurulmuş ve müşriklerin durumu haber verilmiştir. Bu âyette geçen nidd kelimesi, çekişen eş (ortak) mânâsınadır. Fahrüddin-i Razi; “müşriklerin hem Allah’ı hem putlarını eşit derecede sevdiklerini” delileriyle izah etmiştir.r2 Günümüzde hem müslüman olduğunu söyleyen, hem beşerî bir ideolojiye inanan insanların psikolojisi, Mekke müşriklerinin tavrından farklı değildir. Kelime-i tevhidi ikrar ve tasdik eden bir kimse; Allahû Teâla (cc)’nın kitabında ve Resûl-i Ekrem (sav)’in sünnetinde yer alan bir hükmün Mutlak hakikat olduğunu tasdik etmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde; Kelime-i tevhidin mânâsını bilmeden tekrar eden, bir papağanın durumuna düşer. Bu nokta iyi düşünülmelidir.

 

KAYNAKLAR

(1) Sahih-i Müslim, İstanbul 1401, Çağrı Yay., c.I, sh. 51-52 Had. No: 32.

(2) İmam-ı Muhammed, Siyer-i Kebir, İstanbul 1980, Evs Yay., c. I, sh.163.

(3) Râğıb el-Isfahanî, el-Müfredat fi Garibi’l Kur’ân, İst.1986; Kahraman Yay., sh. 25-26.

(4) İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, İst. 1980, Dergâh Yay., c. I, sh.185.

(5) Mü’minûn sûresi: 95.

(6) İbn-i Hişam, es-Siretü’n Nebeviyye, Kahire 1936, c. I, sh. 79. Aynca İbn-i Kesir, el-Bidaye ve’n Nihaye, Beyrut,1966, c. II, sh.187.

(7) Mes’ûdî, Mürûcü’z-Zeheb, Kahire. 1964, c. II, sh. 238.

(8) Fahrüddin-i Razi, Mefatihû’l Gayb (Tefsir-i Kebir), Ankara 1988, Akçağ yay., c. II, sh.136-137.

(9) Zümer Sûresi: 3.

(10) İbn el-Kelbî, Putlar Kitabı, çev. Doç.Dr. B. Düşüngen, Ankara 1969, sh. 52.

(11) Bakara sûresi: 165.

(12) Geniş bilgi için bkz. Fahrüddin Razi, a.g.e., c. IV, sh.181-182.

İlgili Terimler :
18 Ağustos 2015 tarihinde eklenmiş ve 805 views kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar


Kelimeler Kavramlar